NTSP Bajka

Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa Bajka w Suwałkach

INDYWIDUALNE PLANY EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNE
IPET

Co to jest Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny?

W skrócie IPET, czyli ważny dokument, w oparciu o który odbywa się nauczanie dziecka z orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej w szkole lub przedszkolu. IPET tworzy się w placówce, za jego napisanie odpowiedzialni są nauczyciele dziecka ale i jego rodzice, pedagog, psycholog oraz każda inna osoba, która pracuje lub pracować będzie z dzieckiem. IPET powinien być przygotowany przez zespół specjalistów najpóźniej do dnia 30 września lub w terminie 30 dni od daty przekazania orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej przez rodziców dziecka. IPET zostaje wydany na taki czas, na jaki obowiązujące jest orzeczenie, nie dłużej jednak niż na okres etapu edukacyjnego, np. klas I-III, IV-VIII lub szkoły ponadpodstawowej. IPET sporządzany jest w kilku egzemplarzach, o wydanie kopii może bowiem wnioskować rodzic lub pełnoletni uczeń, którego dokument dotyczy.

Dla kogo są tworzone?

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny tworzony jest dla dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością, w tym dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, słabosłyszących i niesłyszących, niedowidzących oraz niewidomych, dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, dzieci z afazją, w tym afazją ruchową, zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanych społecznie.

Jaka jest rola Rodzica w tworzenie i zaakceptowaniu IPET-u?

Rodzice mogą i powinni brać udział w tworzeniu IPET-u, ponieważ oni najlepiej znają swoje dziecko, mogą podpowiedzieć nauczycielom, jakie sfery należy doskonalić oraz dowiedzieć się, jak pracować z dzieckiem w domu. Praca po zajęciach jest bowiem nie mniej istotna niż praca w placówce, powinna stanowić jej kontynuację.

Przewiń na górę

Nie możesz kopiować zawartości tej strony

Skip to content